Women in NEMO for MAPE Chairs:

Dominique Schreurs (Belgium)

Dongling Su (China)

Women in NEMO for MAPE Co-Chairs

Dan Jiao (USA)

Wenquan Che (China)

Qiaowei Yuan (Japan)

Yinghong Wen (China)

So Young Kim (Korea)

Lingling Sun (China)

Cui Meng (China)

Wenmei Zhang (China)


About 50 women scientists from both academia and industry will give their invited presentations.


Including:


  • Warm-up Speech (10 minutes)
  • Invited Talk (Technical presentation(s), 20 minutes)
  • Panel Session (Discussions on social hot issues, 30 minutes)
  • Concluding Remarks


Download the file of Women in NEMO for MAPE


Anqi Wang

Shufang Li

Bin You

Shuhua Wang

Cui Meng

Wenmei Zhang

Dazhi Piao

Wenxuan Tang

Guizhi Xu

Xiangyu Cao

Le Cao

Xiang Zhao

Li Huang

Xiaojie Chen

Liping Yan

Xiaoli Xi

Lu Han

Xiaoyan Zhang

Haiyan Xie

Xiuping Li

Hanzhi Ma

Xiuzhu Ye

Honglei Xu

Xuesong Meng

Hongxia Ye

Yan Li

Hui Li

Yang Liu

Jihong Gu

Yilin Dong

Jing Jin

Yiping Han

Juan Chen

Ying Liu

M. L. Zai

Yueqian Wu

Min Meng

Yunqiu Wu

Pingping Ding

Zhijiao Chen

Qi Liu

Zi He

S. Y. Huang

Wenyuan Liu

Weicong Na

Xiaochun Li

Xuesong Yang

Xuanru Zhang


Sponsers: WiM, Zhaolong Cables & Interconnects, XPEEDIC, GTS, IEEE, MTT-S and APS.